Vi erbjuder Handelshögskolans kompentensområden

HandelsConsulting bjuder tjänster inom Handelshögskolans samtliga kompetensområden. Dessa är Marknad, Strategi, Organisation, Logistik, Juridik, Finans, Sustainability och Redovisning.

Vårt område för marknad är det enskilt största området. Inom området har vi en stor variation då begrepet innefattar en mängd olika typer. För att kvalitetssäkra varje projekt har varje kompetensområde en kompetensområdesansvarig. Tillsammans med Chalmers Teknologkonsulter AB har HandelsConsulting utvecklat affärsområdet Business& Engineering där vi har möjligheten att erbjuda kompetens av både av Handelshögskolans och Chalmers Tekniska Högskola.

Marknad

Marknadstillväxt sker med hjälp av en god insikt i efterfrågedynamik, konkurrerande produkter, egna konkurrensfördelar samt hur dessa kommuniceras. Vi har lång erfarenhet inom marknadsområdet och kan bidra med en bättre marknadsförståelse för ditt företag. Den ökade insikten leder till att ni lättare kan fatta beslut om hur ni ska uppträda på den egna marknaden exempelvis i frågor rörande positionering, produkter, prissättning, plats, och påverkansmix.

Strategi

En väl genomtänkt strategi skapar konkurrensfördelar, målmedvetenhet och en helhetssyn. Detta leder i sin tur till en bättre marknadsposition. Vi kan bidra i arbetet med att skapa en djupare förståelse för ditt företags långsiktiga målbild och affärsidé. Med nya perspektiv och inspirerande entreprenörskap arbetar vi i ett nära samarbete för att företaget ska utvecklas på bästa sätt och ta ett steg närmare vision och mission.

Organisation

Företag kan effektiviseras och spara mycket pengar på att se över den interna strukturen. Med nya perspektiv ser vi över organisationens utformning i ditt företag för att kunna justera och rationalisera bland annat arbetsfördelning, ansvarsområden och kommunikationsvägar. Syftet är att få fram den mest effektiva interna strukturen, vilket många företag ofta har svårt att hinna med.

Logistik

Globalisering medför flexiblare marknader. Detta innebär att företag ständigt måste effektivisera både sin kommunikation och transport för att ligga steget före. Vi kan se över och utreda ditt företags logistikprocesser för inköp, produktion, försäljning, distribution och transport. Genom att analysera flödena utvecklar vi en handlingsplan  för hur verksamheterna kan utvecklas, rationaliseras och kostnadseffektiviseras. 

Juridik

Juridik är ett svåröverskådligt ämne som kräver erfarenhet och utbildning för att tillämpa och förhålla sig till. Våra juridikkonsulter hjälper ditt företag med upprättande och uppdatering av avtal och granskningar för att minimera juridisk riskexponering. Vår expertis innefattar bland annat miljörätt, lagutredningar vid enskilda affärssituationer, juridisk due diligence vid förvärv, försäkringar och skatterätt. 

Finans

Med vår breda ekonomiska kunskapsbas skapar vi en bättre förståelse för ditt företags ekonomi. Genom att se över de rutiner och metoder som används i företaget samt företagets kostnader och intäkter skapar vi ett underlag som bidrar till att lättare och snabbare uppnå företagets ekonomiska mål. Analyserna leder ofta till utvecklingsuppdrag på fler områden och därmed till ännu bättre resultat för hela organisationen. 

Miljö

Ett hållbart tänk gynnar alla och kan vara en del av profilering, miljökrav, konkurrens samt förändrade konsumtionsmönster. 

Vi arbetar med att identifiera ditt företags olika processer och bidrar till att företaget får en ökad insikt om hut detta påverkat samhället och miljön. Denna översikt kan leda till åtgärder som kostnadsbesparingar, hållbarare organisation, klimat smartare, förändrade konsumtionsmönster, konkurrenskraftigare samt uppnå målen om att bli miljöcertifierade. 

Vi utför:

  • Miljöcertifiering
  • Miljöutredning
  • Identifiering av hur verksamheten kan bli mer hållbar
  • Kundanalyser
  • Konkurrenskartläggning

Värde för er

  • Möjliggör åtgärder som dels värnar om miljön och samtidigt skapar kostnadsbesparingar och ett starkare varumärke.
  • Bidrar till ökad insikt om marknaden, påverkan, kostnader samt åtgärder.

Business & Engineering

Business & Engineering är ett gemensamt affärsområde där HandelsConsulting arbetar med systerbolaget Chalmers Teknologkonsulter för att erbjuda kombinerade tjänster inom ekonomi och teknik. Våra ekonomi‐ och ingenjörskonsulter arbetar med uppdrag som innefattar miljö, industriell produktion och lönsamhetsanalyser med mera.